/Handelsbetingelser
Handelsbetingelser 2022-05-31T11:09:53+00:00

Handelsbetingelser for Kabelplus

 

Handelsbetingelser for Antenne- og Boligforeninger, der får leveret tjenester fra Kabelplus.dk

Lokale Antenne- og Boligforeningers vedtægter og vilkår er gældende for TV-leverancer.
Antenne- / Bolgforeningen har indgået et samarbejde med Kabelplus omkring levering af Internet,
administration af TV-signaler og TV-leverancer, men det er Foreningen der har indgået alle aftaler omkring
TV med indholdsleverandørene.

Handelsbetingelser gældende for IP-baserede tjenester
Kabelplus administrerer aftaler med Antenne- / Boligforeningen. Administrationen består i teknisk levering af
IP-baserede tjenester til medlemmer så disse er tilgængelige på registrerede apparater,
abonnementsopkrævning, pakkeskift, kundeservice og teknisk support efter aftale med foreningen.
Opdateret information om de aktuelle tjenester findes på hjemmesiden (Kabelplus.dk).

IP-baserede tjenester udbydes af Kabelplus.
Handelsbetingelserne er gældende for og juridisk bindende for alle brugere af tjenesterne. Brugerne skal
læse og acceptere vilkårene før de benytter tjenesterne. Brugere i Antenne- og Boligforeninger, betegnes
medlemmer. Ved at benytte tjenesterne accepterer medlemmerne handelsbetingelserne.

Tjenesterne er udbudt af: Kabelplus.dk P/S, Ishøj Østergade 10, 2635 Ishøj, CVR nr. 38494120.

Adgang til og brug af tjenesterne
Adgang til tjenester opnås ved, at tegne et abonnement hos en antenneforening, der har en aftale med
Kabelplus, og ved at vælge en eller flere tjenester og indholdspakker.

For at kunne abonnere er der en række krav til medlemmet:
1. Være myndig
2. Være bosiddende i Danmark
3. Ved beløb over 5.000 kan Kabelplus kræve en kreditvurdering
4. Stå inde for at den information som medlemmet har afgivet i forbindelse med registreringen, er korrekt.
Hvis medlemmets oplysninger ændrer sig, skal medlemmet straks meddele Kabelplus herom.
5. Acceptere at tjenesterne leveres i det land medlemmet er bosiddende.
6. Kun benytter tjenesterne til privat brug, ikke som kommercielt eller offentlig brug, medmindre andet er
udtrykkelig aftalt skriftligt.
7. Det anbefales at medlemmer registrerer deres e-mailadresse og telefonnummer, idet en stor del af
kommunikation mellem medlem og Kabelplus foregår ved brug heraf.
8. Registrere betalingsoplysninger på selvbetjeningen, registrer betalingsoplysninger til betalingsservice eller
modtager manuel faktura. Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes til overførsel via internettet,
som betaling for tjenesterne, kan findes på Kabelplus.dk.

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
2
4132-8264-6564, v. 3

 

 

Benytte IP-baserede tjenester i udlandet
Kabelplus er på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelse af lovgivning eller andet, der måtte
følge af at medlemmer benytter eller prøver at benytte tjenester udenfor landet.

Udstyr, systemer og forbindelser
Tjenesternes kvalitet afhænger af medlemmets udstyr, system og forbindelse. Før et medlem gennemfører
et enkelt-køb eller tegner et abonnement, skal medlemmet sikre, at det nødvendige udstyr er tilgængeligt for
at anvende tjenesterne korrekt.

Kabelplus garanterer heller ikke for disse apparaters ydelsesevne, kvalitet eller forenelighed med
tjenesterne.

Udveksling af data
Medlemmernes udveksling af data via hjemmesiden og selvbetjeningen sker i krypteret form via en sikker
forbindelse.
Efter registrering vil medlemmet blive bedt om at indtaste et brugernavn og kodeord. Medlemmet skal holde
disse oplysninger fortrolige og må ikke videregive dem til tredjepart.
På ethvert givet tidspunkt, men med et rimeligt varsel, har Kabelplus ret til at anmode om, at medlemmer
ændrer adgangskode. Medlemmet anerkender, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse
af adgangen til tjenesterne.
Hvis medlemmet har mistanke om, at brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal
medlemmet straks underrette Kabelplus med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis der for Kabelplus
er grund til at antage at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret til eller på anden måde
misbruges af en uautoriseret person, har Kabelplus ret til straks at deaktivere tjenesterne og/eller gøre
tjenesterne utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre forsat forbudt adfærd.

Betalingsoplysninger
Ved din registrering af betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter
internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de
nødvendige betalingsoplysninger til brug ved opkrævning af abonnement eller enkeltkøb på vegne af
Kabelplus.

Enkeltkøb betales på købstidspunktet og vil blive trukket fra det betalingskort, medlemmet har opgivet i
forbindelse med registrering. Abonnement betales forud og trækkes fra det betalingskort som medlemmer
har opgivet i forbindelse med registrering. Medlemmet hæfter for betalingen for de tjenester der leveres i
henhold til aftalen. Medlemmet hæfter også i de tilfælde hvor tjenesterne overlades til andre, jf. lov om
betalingstjenester §62, stk. 1-9. Medlemmet tilkendegiver at have tilstrækkelige midler til rådighed for at
dække betaling, når denne forfalder. Forsinket betaling giver Kabelplus ret til at opkræve renter i henhold til
renteloven.

Kabelplus har endvidere ret til at suspendere eller begrænse medlemmets adgang til eller brug af
tjenesterne.

Derudover har Kabelplus ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde,

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
3
4132-8264-6564, v. 3

hvor medlemmer er mere end 10 dage over forfald med betalingerne.
Medlemmet er underlagt en bindingsperiode på 6 måneder fra registrering ved køb af tjenester, hvor
Kabelplus har stillet udstyr til rådighed til brug for levering af tjenesten til husstanden. Efter en
bindingsperiode kan abonnement opsiges månedsvis.

Udstyr
Kabelplus tilbyder i nogen tilfælde udstyr der kan lånes eller lejes i abonnementsperioden som f.eks. TV
boks, Modem, CA-modul og kort. Dette udstyr tilhører Kabelplus og skal tilbageleveres ved endt
abonnementsperiode, da Kabelplus ellers har ret til at fakturere for dette.

Priser
Priser fastsættes af Kabelplus i samarbejde med Antenne- og Boligforeningen i deres indbyrdes aftaler.
Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på
hjemmesiden og kan ændre sig over tid, som meddelt medlemmet i overensstemmelse med disse vilkår.
Med forbehold for medlemmets rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger
refunderes, og Kabelplus giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende brug eller delvis
brug af tjenesterne.

Medlemmet har ret til at ændre pakke under abonnements- eller bindingsperioden. Hvis medlemmer
opgraderer deres abonnement, kan dette føre til en højere betaling for den nuværende forudbetalte periode.
På den dag, du opgraderer dit abonnement, vil den nye betaling blive trukket fra det registrerede
betalingskort. Hvis medlem nedgraderer deres abonnement til en pakke med lavere pakkepris, vil både
prisændringer og pakkeændringen effektiviseres på den næste forfaldsdato. Enhver bindingsperiode
forbliver den samme.

Kort der modtages:
Dankort, Mastercard, Maestro, Visa, Eurocard

Prisændringer
Kabelplus skal give medlemmet mindst 30 dages varsel pr. e-mail eller offentliggøre prisændringen på
hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser under en abonnementsperiode. Kabelplus kan ændre
priserne med kortere varsel eller under en bindingsperiode, hvis Kabelplus omkostninger for at gøre
tjenesterne tilgængelig stiger, for eksempel som følge af ændrede skatter eller generelle prisstigninger,
valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller ændringer i
lovgivning eller andre vedtægter, og hvor ændringen svarer til et beløb ikke større end de øgede
omkostninger.

 

Hvis medlemmet ikke accepterer ændringen i prisen, har medlemmet ret til at annullere alle ikke-bindende
abonnementer fra den dag ændringen træder i kraft på betingelse af, at Kabelplus har modtaget meddelelse
om dette mindst 3 dage før ændringen effektiviseres. Hvis medlemmet er i en bindingsperiode, har
medlemmet ret til at opsige abonnement fra den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af, at

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
4
4132-8264-6564, v. 3

Kabelplus har modtaget mindst 7 dages varsel om dette inden 21 dage efter modtagelsen af meddelelsen
om ændringen fra Kabelplus. En ændring i priser som nævnt ovenfor omfatter også indførelsen af gebyrer
m.v.

Gratis prøvetilbud
Kabelplus kan tilbyde nye kunder en specifik periode med gratis brug af indholdspakker.
For at benytte tilbuddet, skal medlemmet opfylde følgende krav: tilbuddet giver ret til at benytte særlige
indholdspakker uden omkostninger i en specifik periode, som begynder, når medlemmet har bekræftet
kontoinformationerne på hjemmesiden. Efter tilbuddets afslutning, vil medlemmet blive opkrævet for pakken
med de gældende priser, som er anført på hjemmesiden, hvis medlemmet ikke aktivt vælger at opsige
abonnementet. Skulle medlemmet vælge ikke at blive en betalende kunde, skal abonnementet opsiges i
løbet af tilbudsperioden.

Efter underretning via e-mail eller offentliggørelse på hjemmesiden, har Kabelplus ret til efter eget skøn at
foretage ændringer i forhold til indhold af pakker, som medlemmer abonnerer på. En sådan ændring vil
træde i kraft på det varslede tidspunkt, men ikke tidligere end 30 dage efter varslet er sendt eller
offentliggjort.

En ændring kan træde i kraft tidligere hvis det er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en
afgørelse fra myndighederne, en ændring af loven eller en lignende situation af force majeure karakter.
Hvis ændringen fører til en væsentlig ulempe for medlemmerne, kan de annullere de berørte dele af aftalen
på betingelse af, at Kabelplus har modtaget meddelelse om dette forud for, at ændringen er indtrådt.
Automatisk abonnementsfornyelse

Når medlemmet abonnerer på en pakke, bliver abonnement automatisk fornyet i slutningen af
abonnementsperioden eller bindingsperioden og Kabelplus fortsætter, indtil medlemmet opsiger
abonnementet med at trække betaling fra det betalingskort, som du indgav under registreringen.
Kvittering for abonnementstræk og ændring af kortinformationer, kvittering for betaling sendes pr. mail, når
medlemmet tilmelder og dermed accepterer vilkår. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i
kortdata fremsender Kabelplus påmindelse pr. mail herom, og medlemmet må herefter foretage en tilmelding
med et nyt betalingskort. Når medlemmet har modtaget det nye kort, skal medlemmet logge ind på
mit.Kabelplus.dk og klik på “Betalingskort”. Ved spærring af betalingskort er medlem selv ansvarlig for at
foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på mit.Kabelplus.dk som beskrevet
ovenfor.
Kvittering modtages ved træk fra betalingskort via e-mail inden Kabelplus trækker pengene fra medlems
konto.

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
5
4132-8264-6564, v. 3

Opsigelse af tjenesterne
Medmindre medlemmet er i en bindingsperiode, er der ingen periode med forpligtelse til at bruge tjenesterne
og ved opsigelse af abonnement, skal medlem gå ind på “Konto” på hjemmesiden. Opsigelsen vil herefter
blive gennemført:
a. ved udløbet af den abonnementsperiode, indenfor hvilken medlemmet oplyser Kabelplus, at medlem
ønsker at opsige; eller
b. når medlem giver Kabelplus varsel i overensstemmelse med “Ændring af Tjeneste”, “Prisændringer” m.v.,
til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.
Hvis medlem er under en bindingsperiode, skal medlem abonnere på tjenesten mindst til slutningen af sådan
en bindingsperiode. Medlem kan kun opsige abonnement til ophør under en bindingsperiode ved at give
Kabelplus 7 dages varsel indenfor 21 dage efter modtagelse af varsel fra Kabelplus om at;
a. der er en prisændring, som påvirker medlemmets ydelse
b. en ændring i tjenesterne fører til en betydelig ulempe for medlemmet
c. der er en ændring/tilføjelse af væsentlig karakter af disse vilkår og betingelser, og ændringen ikke er
ubestridt til fordel for forbrugeren
d. Medlemmer der ikke er i binding kan opsige med et varsel 30 dage. (opsigelse feks den 15. april vil have
effekt fra den 15. maj)
Medmindre medlemmets opsigelse falder indenfor nedenstående fortrydelsesfrist, vil Kabelplus ikke
tilbagebetale nogen indbetalinger.

Annullering af Kabelplus
Kabelplus forbeholder sig rettighederne til at annullere eller suspendere medlemmers adgang til tjenesterne
på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis Kabelplus opsiger aftalen, vil medlem enten;
a. have adgang til ydelsen (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter Kabelplus eget skøn) for resten af
den nuværende abonnementsperiode, eller bindingsperiode, men abonnement vil ikke blive fornyet, eller
b. have adgang til de(n) enkelte tjenester, som medlem allerede har købt, ved hjælp af en engangsbetaling
for den resterende tid af den pågældende ydelse.
Såfremt det forekommer, at annulleringen skyldes;
a. uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af tjeneste(r)
b. manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser
c. overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage; vil Kabelplus have ret til at opsige ydelsen
øjeblikkeligt, og de resterende abonnementsbetaling(er) vil straks være forfaldne til Kabelplus.

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
6
4132-8264-6564, v. 3

Fortrydelsesret
Hvis medlemmet lige har tilmeldt sig Kabelplus på internettet, og de har skiftet mening om abonnering, har
medlemmet ret til at fortryde abonnement og få en fuld refusion inden for 14 dage efter købet. Ved køb af en
eller flere tjenester, begynder fortrydelsesfristen, når medlemmet har modtaget bekræftelse på
abonnementet.
Dog bør medlemmer være opmærksom på, at hvis der logges ind på Kabelplus og aktiverer en eller flere
tjenester, hvor filter bliver udskiftet så det er muligt at se tv, inden for fortrydelsesfristen, vil medlemmet ikke
længere have ret til at fortryde køb og få en refusion.
Medlemmet giver således afkald på fortrydelsesret, når abonnementet tages i brug. For at fortryde køb og
dermed aktivere fortrydelsesfristen, sendes en e-mail til Kabelplus kundeservice på
kundeservice@kabelplus.dk

Sikkerhed
Medlemmer må ikke forsøge at omgå Kabelplus sikkerhedssystem eller forsøge at teste tjenesternes
sikkerhedssystem. Medlemmet må ikke bruge tjenesterne på en måde, der kan skade, lukke ned,
overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug af tjenesterne. Dette omfatter at sende eller overføre
materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at
skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr,
der er forbundet direkte eller indirekte til tjenesterne. Medlemmer må ikke forsøge at opnå uautoriseret
adgang til noget computersystem, netværk, indhold eller oplysninger på tjenesterne, eller systemer, der
danner tjenesterne. Medlemmer må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som
ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra tjenesten. Overtrædelse af ovennævnte vil altid
blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser, der giver Kabelplus retten til
straks at lukke tjenester for medlemmer og/eller gøre tjenester utilgængelig for medlemmer, eller på anden
måde forhindre fortsatte forbudte adfærd.
Kabelplus´ ansvar
Tjenesterne udbydes på et “som beset” og en “som tilgængelig” basis, og Kabelplus giver ingen garanti med
hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, på eller via
tjenester. I den videst mulige udstrækning giver Kabelplus ingen garanti, udtrykkeligt eller stiltiende, med
hensyn til funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed af tjenester.
Under ingen omstændigheder vil Kabelplus, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, licensgivere
eller tredjemand være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, skader eller følgeskader som
følge af brugen eller manglende evne til at bruge tjenester eller nogen tredjeparts softwaretjeneste med
adgang fra hjemmesiden eller tjenester.

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
7
4132-8264-6564, v. 3

Erstatning
Medlemmer accepterer at holde Kabelplus og hver af deres direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter,
kontrahenter, partnere og ansatte skadesløse fra og mod eventuelle tab, ansvar, krav, efterspørgsel,
omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, der udspringer af eller i forbindelse med en
misligholdelse af disse vilkår og betingelser eller enhver overtrædelse af eventuelle love, regler eller
tredjeparts rettigheder.

Fortrolighedspolitik
Vi behandler oplysninger om medlemmer fortroligt.
Sociale medier
Tjenesterne kan give medlemmer mulighed for at offentliggøre din profil, dele links med andre brugere af
tjenesterne og integrere dine aktiviteter på tjenester med funktioner, der er udbudt af tredjeparts sociale
netværkstjenester, inklusive, men ikke begrænset til f.eks. Facebook og Twitter (“Sociale medier”). Hvis
medlemmer vælger at bruge denne funktion, inklusive vælger forbindelse til en Facebook-konto, kan deres
Kabelplus-profil blive offentligt tilgængelig for andre brugere. Medlemmet accepterer, at Kabelplus ikke er
ansvarlig for indholdet, når det opgives via sociale medier, og de bør referere til de relevante vilkår og
betingelser for brug af sociale medier på hjemmesiden. Hvis medlemmer bruger sociale medier i forbindelse
med tjenester, accepterer de, at de ikke må bruge dem på nogen måde, som Kabelplus efter eget skøn
finder uacceptabel, herunder (uden begrænsning): at vise respektløshed imod, genere, mobbe, fornærme,
udgive sig for eller spamme andre brugere; at offentliggøre eller skabe noget, som er fornærmende,
misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt; brug til nogen form for illegalt, umoralsk eller
skadeligt formål; eller krænke tredjeparts rettigheder.

Links fra vores hjemmeside
Når medlemmer bruger hjemmesiden, kan den indeholde links til andre hjemmesider, der leveres af
tredjeparter.
Kabelplus har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab
eller nogen skade, der måtte ske ved brug af dem.
Ændringer
Kabelplus forbeholder sig retten til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser.
Ændringer vil fremgå på hjemmesiden. Kabelplus anbefaler, at medlemmer holder sig opdateret, ved
jævnligt at besøge hjemmesiden.
Medlemmer vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via e-mail mindst 30 dage før ændringen
træder i kraft. De kan ved væsentlige ændringer opsige abonnementet på den dag, hvor ændringen træder i
kraft, på betingelse af, at ændringen ikke er ubestridt til medlemmets fordel samt at Kabelplus har modtaget
forudgående underretning om opsigelsen. Hvis medlemmer ikke opsiger abonnementet som fastsat ovenfor,
accepterer de ændringen.

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
8
4132-8264-6564, v. 3

Overdragelse
Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og de må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til
tredjepart. Kabelplus har ret til at overdrage denne aftale eller enhver del heraf til en tredjepart.

Den fulde aftale
Disse vilkår og betingelser, sammen med Kabelplus Fortrolighedspolitik udgør den fulde aftale imellem
medlem og Kabelplus, og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Force Majeure
Kabelplus står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse betingelser og
vilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Kabelplus rimelige kontrol.

Afbrydelse
Skulle nogen bestemmelse i denne aftale være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse
ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende
bestemmelser i denne aftale. Anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, det er
tilladt ved lov.

Tvister og klager
I tilfælde af tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Kabelplus på kundeservice@Kabelplus.dk
Kabelplus træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter at klagen er indgivet.
Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Tvister kan i øvrigt indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kabelplus på tlf.: 71 99 29 91 eller e-mail:
kundeservice@Kabelplus.dk.

Indsamling af personoplysninger:
Da alle indsamlede oplysninger, er baseret på krav fra lovgivning, eller udgør nødvendig information for at vi
kan gennemføre den ønskede service (aftale/kontrakt), skal der ikke opnås accept for vores behandling af
ovenstående data. Hvis vi har behov for yderligere data, der ikke anvendes i forbindelse med udførelse af
den ønskede service, vil vi anmode om et selvstændigt samtykke herfor. Det gælder særligt hvor
lovgivningen stiller krav om samtykke til fremsendelse af markedsføringsmateriale. Da der er tale om en
indgået aftale og dertil knyttede informationer er det kun muligt at undgå denne indsamling og opbevaring af
data, ved ikke at bestille nogle ydelser/oprette et kundeforhold. Når vi indsamler personoplysninger direkte
fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, for at du kan få adgang til de tjenester vi udbyder. Du er
ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette et
Kabelplus abonnement og dermed ikke kan tilgå en række af Kabelplus tjenester og produkter.

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
9
4132-8264-6564, v. 3

Hvilke oplysninger har Kabelplus adgang til:
– navn
– Adresse
– Telefonnummer
– mailadresse
– Ip-adresser og loginlog (bl.a. til genkendelse i forbindelse misbrug af profiler)
– Personoplysninger, som du selv har givet os, fx i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice
– fremsendte mails fra dig og evt. interne notater/aftaler indgået telefonisk eller ved fysisk fremmøde i
butikken.
Overordnet formål:
– for at kunne at levere produkter og tjenesteydelser du selv har bestilt
– for at kunne fremsende fakturaer i forbindelse med dit abonnement
– for at du kan benytte Kabelplus produkter såsom Internet, TV og andre digitale produkter herunder
selvbetjeningssiden og WebTV
– at besvare henvendelser fra dig. Her foretages også interne notater til brug for bedre at kunne servicere
dig som kunde
– for at kunne underrette om eventuelle ændringer i vores ydelser
– for at kunne kontakte dig i forbindelse driftsforstyrrelser
– for at kunne fremsende markedsføringsmateriale, undersøgelser og nyhedsbreve (særskilt aktivt samtykke
kræves)
Hvad er grundlaget for at opbevare dine oplysninger:
– for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og
andre retlige forpligtelser Kabelplus måtte have
– opbevaring er nødvendig for at kunne opretholde levering af din bestilling jfr. pkt. 1
– opbevaring foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med markedsførings- og
informationsmuligheder
– Svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelse til statistiske og analysemæssige formål, så vi
kan forbedre Kabelplus’ digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette
indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af Kabelplus digitale
tjenester og eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester
– Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven)
og andre legitime formål, f.eks. dokumentationspligt
– Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for
behandlingen

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
10
4132-8264-6564, v. 3

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at
sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores produkter mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks.
hacking-angreb

– Varetagelse af Kabelplus juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af Kabelplus digitale
produkter, herunder bl.a. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og
immaterielle rettigheder
– Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
– Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
– Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
– Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
– Statistiske undersøgelser og opgørelser.

Opbevaringsperiode:
– Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.
Dog vil personoplysninger automatisk blive inaktive i vores system når du opsiger din aftale med Kabelplus.
– Oplysningerne slettes, såfremt vi ikke registrerer, at du som bruger har været aktiv på en af vores
produkter inden for de seneste 18 måneder. Opbevaring sker jfr. reglerne om bogføring samt forældelse af
straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi
personoplysningerne forinden.
– vi lagrer alene dine data i den periode, som er absolut nødvendig. Minimumsperioden for opbevaring efter
bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år. Dog foretages der oprydning / sletning / Inaktivering 1
gang om året.

Dine rettigheder:
Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket
uden negative konsekvenser for dig i forhold til markedsføring og driftsinformationshenvendelser. Dog
påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af
samtykket.
Dertil har du med lovens begrænsninger visse rettigheder, herunder:
– Retten til at få oplyst hvilke personoplysninger vi har på dig
– Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
– Retten til at få slettet personoplysninger
– Retten til at få begrænset dine personoplysninger
– Retten til dataportabilitet af vores informationer på dig
– Retten til at fravælge direkte markedsføring, og gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder automatiseret, individuelle markedsføringshenvendelser
– Retten til at klage ved at rette henvendelse til en kompetent tilsynsmyndighed, her under Datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, telefon 33 193 200.

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
11
4132-8264-6564, v. 3

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os via vores
kontaktoplysninger anvist på hjemmesiden.
Særligt vedrørende indsigelse
Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af
personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse
bestemmelser. Kabelplus må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Kabelplus
påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og
frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares.
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre
indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på
direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.
Indsamling og behandling af personoplysninger, når du benytter Kabelplus digitale tjenester/ produkter
– Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets
– Hvilken typeenhed der er anvendt til at tilgå det givne produkt (f.eks. tablet, smart device, pc mv.)
– Logins og statistisk dataaktivitet – forbrug
– Antal af enheder tilknyttet WebTV
– Statistik over bredbånds stabilitet og udfald
– Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed
– IP-adresse
– Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for
at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine
anmodninger eller i efterforskningsøjemed
– Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi
overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU
Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU
Kommissionens standardbestemmelser.

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
12
4132-8264-6564, v. 3

Kabelplus login:
Du har et Kabelplus login, vi indsamler og behandler også disse personoplysninger:
– Brugernavn (vi har ikke adgang til at kunne se din kode)
– kundenummer
– Din e-mailadresse
– Dit telefonnummer
– Din faste bopælsadresse
– Type af abonnement
– Betalingsinformationer
– Henvendelser til kundeservice
– Registrering af antal enheder (ud fra ID)
– Fakturaer og opfølgning vedr. opkrævninger for beløb
– Om en lovmæssig fortrydelsesret er udnyttet og nærmere oplysninger derom f.eks. dat, mv.
-Dokumentation af aftaleforhold

Brug af IP-adresser og cookies
– Med henblik på løbende forbedring af vores hjemmeside, følger vi med i, hvilke områder på hjemmesiden,
der besøges, og hvor længe brugere opholder sig på de enkelte områder. Dette gøres ved hjælp af
registrering af IP-adresser på brugeres computere, og ved hjælp af cookies.
– Registrering af din IP-adresse er et led i vores systemadministration, og IP-adressen giver os ikke
mulighed for at identificere dig som person.
– En cookie er en lille fil, som serveren afleverer på din computer, hvorefter cookie’en måler computerens
trafik på vores hjemmeside. Hver gang, du besøger vores hjemmeside, bliver cookie’en opdateret og
returneret til din harddisk. En cookie kan ikke identificere dig som person – den genkender udelukkende den
cookie, den selv har lagt på din computer. Det er muligt at indstille sin internetbrowser til at blokere for
cookies. Dette kan du også gøre med cookies fra os, og vi betinger ikke din brug af vores hjemmeside af, at
du accepterer cookies. Der kan imidlertid være visse dele af eller funktioner på hjemmesiden, som ikke kan
benyttes, hvis du deaktiverer cookiefunktionen

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
13
4132-8264-6564, v. 3

Udlevering af dine oplysninger til 3. part.
– Kabelplus deler ikke dine personlige oplysninger med andre eksterne tredjeparter end de, der er
leverandører af vores IT-systemer. Vi sikrer dine personlige oplysninger og rettigheder via
databehandleraftaler med nævnte leverandører.
– Nogle af de eksterne tredjeparter kan være lokaliseret i lande udenfor EU/EØS-området. Her garanteres,
at der forefindes lovligt grundlag for overførsel af dine personlige oplysninger til tredjeparter, der er etableret
i de lande.
– Når Kabelplus er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en
legitim henvendelse fra offentlige myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf.
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.
– Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og §
6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. Kabelplus legitime interesser er at kunne
Links til andre internetsider
Vi kan ikke påtage os ansvar for lovligheden af indhold på og administration af de internetsider, der linkes til
fra vores hjemmeside. Men vi ønsker, at det skal være trygt at færdes både på vores hjemmeside og andre
dele af internettet. Hvis du opdager, at de internetsider, vi linker til, har et ulovligt eller krænkende indhold, vil
vi derfor være taknemmelige for at høre fra dig.
Ansvarsfraskrivelse
– På vores hjemmeside kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer som for eksempel ActiveX eller
Javascript til din rådighed. Vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved disse
programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på vores
hjemmeside.
– Ligeledes kan vi ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på vores
hjemmeside. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af
driftsforstyrrelser og lignende.
– Der tages forbehold for fejl, mangler samt pris- og datoændringer i filmomtaler og artikler.
-Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinjer for brug af denne hjemmeside. Eventuelle
ændringer i retningslinjerne vil fremgå af hjemmesiden.
Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
For alle brugere af Kabelplus digitale produkter:
Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne:
Handling Den legitime interesse er: Lovhjemmel Personalisering Optimere hjemmeside for bedre
serviceoplevelse mv Jfr. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af
eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookiebekendtgørelsen”) Direkte markedsføring at
vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om eller vi finder relevante for

Handelsvilkår Kabelplus.dk 1.3.2022
14
4132-8264-6564, v. 3

dig i forhold til aktive produkter Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf.
§ 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven, samt markedsføringslovens § 10 Visning af indhold at du kan anvende
de digitale produkter. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i
Databeskyttelsesloven.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål:
at kunne varetage sine juridiske interesser, herunder f.eks. at foretage undersøgelser af mistanke om
overtrædelser af brugsrettigheder eller øvrige typer af tvister med tredjeparter
at kunne håndtere forespørgsler og klager
at kunne varetage ejernes kommercielle og selskabsretlige forhold
Databeskyttelsesforordningen artikel 5 om ansvarlighed (dokumentation)
Håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. artikel 5 og 32-36 i
Databeskyttelsesforordningen
Derudover er behandlingen baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime
interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven
Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.
at vi kan beskytte personoplysningerne.
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6,
stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven
Opkrævning af betalinger At vi kan opkræve betaling for dine bestilte produkter
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktopfyldelse og bogføringsloven, jf. § 6 i
Databeskyttelsesloven.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine
rettigheder, er du velkommen til at kontakte Kabelplus kundeservice på disse måder:

I butikken: Ishøj Østergade 20, 2635 Ishøj
Telefonisk: 71 99 29 91
skriftligt: kundeservice@kabelplus.dk

Dit privatliv er det vigtigste for os. Med disse Handelsbetingelser er vi i overensstemmelse med de høje
standarder for privatlivspolitik, som er blevet introduceret gennem EU’s persondataforordning også kendt
som General Data Protection Regulation (GDPR). Loven trådte i kraft den 25. maj, 2018.